User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2016/09/04 11:55]
dmz [Trwające]
start [2017/04/16 21:53] (current)
dmz [Projekty]
Line 3: Line 3:
 ====== Projekty ====== ====== Projekty ======
  
 +  * [[elektronika:​jbpwm]] PWM do sterowania wiatrakiem (12 V) zrobiony wyłącznie na elementach dyskretnych
   * [[leddrv2]] Drugie podejście do zasilania LED mocy.   * [[leddrv2]] Drugie podejście do zasilania LED mocy.
   * [[minutnik]] projekt minutnika do odliczania czasu ćwiczeń ​   * [[minutnik]] projekt minutnika do odliczania czasu ćwiczeń ​
start.txt · Last modified: 2017/04/16 21:53 by dmz